Privacy

Privacy statement InShared

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering bij ons af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Welke gegevens wij gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, de door u geselecteerde cookie-instellingen en verschilt per product of dienst.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Ontvangt u e-mails van InShared? Wij kunnen uw klikgedrag in onze e-mails opslaan. Bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend en op welke linkjes en artikelen u heeft geklikt. Zo kunnen wij onze e-mails relevanter voor u maken.

Wij maken gebruik van Google Consent Mode

De opgegeven cookietoestemming die u kiest delen wij met Google. Kiest u voor de marketing cookies (keuze compleet)? Dan ziet u in ons cookieoverzicht welke informatie wij delen met Google.

Kiest u niet voor marketing cookies (keuze uitgebreid of basis)? Dan sturen wij een niet-identificeerbaar cookieloos signaal naar Google. Dit signaal wordt verstuurd op elke pagina waar tags staan die gebruik maken van Google Consent Mode. Zo kunnen wij onze advertenties nog beter inzetten. Geen zorgen, er worden geen persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie verstuurd. Wilt u hier meer over lezen? Zie https://policies.google.com/privacy

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij mogen uw gegevens gebruiken wanneer dat mag op grond van wet- en regelgeving. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om:

 • U een product of dienst aan te bieden van ons of een derde partij
 • Een product of dienst af te sluiten
 • Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • Onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
 • U op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 • Een schatting te maken van onze risico’s
 • fraude tegen te gaan en fraudegevallen af te handelen
 • De veiligheid en integriteit van ons zelf en van de financiële sector als geheel te waarborgen (het bestrijden en voorkomen van strafbare of andere slechte gedragingen, bijvoorbeeld terrorisme, witwassen en fraude)
 • Om te voldoen aan de vereisten om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • Ons in het algemeen aan de wet- en regelgeving te houden
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben

De complete lijst vindt u hier.

Gebeurtenissenadministratie / Incidentenregister / IVR / EVR

Voor de bescherming van de belangen van InShared, haar medewerkers, klanten en ook andere financiële instellingen verwerken we uw persoonsgegevens. Soms zijn dit ook strafrechtelijke gegevens. De persoonsgegevens zijn nodig voor risicobeheersing en het voorkomen en bestrijden van fraude. Daarom houdt InShared een Gebeurtenissenadministratie bij. De afdeling Speciale Zaken kan besluiten de persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie in een Intern Verwijzingsregister (IVR) te zetten. Indien een gebeurtenis voldoet aan de afspraken uit het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), zet InShared de relevante persoonsgegevens in een Incidentenregister (IR), en als het nodig is, het Extern Verwijzingsregister (EVR). Door uw gegevens in deze registers te zetten kunnen we onder andere controleren of u ooit fraudeerde of dit heeft geprobeerd. U krijgt een bericht als uw gegevens in een van de registers worden gezet. Dit gebeurt in de meeste gevallen voordat uw gegevens in de registers komen, tenzij openbaarmaking het onderzoek schaadt. In dat geval krijgt u na afloop van het onderzoek bericht dat wij doorgaan met uw registratie in het IVR, IR of EVR.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • Telefoongesprekken en chats
 • Wat u op onze website doet en bekijkt
 • Ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Social Media

Achmea kan via het web en (eigen) social media kanalen contact hebben met verschillende personen over onze organisatie, producten en/of diensten. Het gaat dan om klanten, gebruikers van onze merken of diensten en van onze apps, en bezoekers van onze websites. We willen daarmee nuttige en relevante informatie aanbieden. Ook beantwoorden we hiermee vragen die via social media aan ons gesteld worden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Het kan voorkomen dat Achmea hierbij persoonsgegevens vastlegt. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de content die social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Profilering

Bij verschillende processen binnen InShared maken wij een profiel van u op basis van gegevens die wij van u hebben. Dit kunnen gegevens zijn die wij zelf van u gekregen hebben of gegevens uit externe (openbare) bronnen. Wij analyseren deze gegevens onder andere met als doel inzicht te krijgen in uw vermoedelijke voorkeuren en om risico’s beter te beheersen. Voorbeelden waarbij wij gebruik maken van profilering zijn:

 • De bepaling van de premie van een verzekering
 • Het versturen van marketinguitingen
 • Inschatting van risico’s ten behoeve van fraudebestrijding en voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Know Your Client)

De gemaakte profielen worden vaak als input gebruikt voor het maken van besluiten door medewerkers.

Het kan ook zijn dat een profiel een onderdeel is van een proces waarbij er automatisch een besluit wordt genomen. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij een aantal producten en processen maken wij gebruik van een automatisch proces. Dus zonder dat er een mens aan te pas komt. Hierbij kan ook sprake zijn van profilering.

Als er sprake is van een geautomatiseerd proces met een rechtsgevolg voor u of een besluit dat grote consequenties voor u heeft dan vertellen wij u dit. Wanneer u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u altijd navraag doen naar de redenen en ons verzoeken om een medewerker een nieuw besluit te laten nemen.

Voorbeelden waarbij wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming zijn:

 • Het aanvragen van verschillende verzekeringen (onder andere een autoverzekering)
 • De afwikkeling van verschillende claims

Achmea B.V. is verantwoordelijk

InShared is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data. In een fraude (persoonlijk) onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken van camerabeelden of die wij over u op internet vinden.

Soms geven wij uw gegevens door. Wij kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Andere merken van Achmea
 • Onze leveranciers en zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven
 • Uw Belangenbehartiger
 • Stichting BKR (Bureau Kredietregistratie)
 • Belastingdienst
 • Andere financiële instellingen
 • Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en externe onderzoeksbureaus
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Roy-data
 • WOZ-register
 • Kadaster
 • Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem) CIS is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen. Bijvoorbeeld voor schademeldingen. Maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen en waarborgen we de veiligheid en integriteit van de financiële sector
 • Extern Verwijzings Register (EVR, via Stichting CIS). Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Toezichthouders, zoals AFM, DNB, ACM, AP en NZA wanneer dat in individuele gevallen noodzakelijk is (bijvoorbeeld onderzoek door toezichthouders)
 • UBO register in het kader van cliëntonderzoek voortvloeiend uit de Wwft (voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme)

De complete lijst vindt u hier.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels als in Nederland.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. In deze instructies is ook concreet beschreven welke gegevens onder welke voorwaarden wel en niet via e-mail mogen worden verzonden.

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens
 • Uw medische gegevens
  • Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
 • Gegevens uit het strafrecht
  • Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we deze mogen hergebruiken. Of zolang verplicht is voor de wet. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • Uw gegevens bij ons opvragen
 • Uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen
 • Uw gegevens laten verwijderen
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook mailen of chatten. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen
 • Uw toestemming stoppen
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer
 • Uw gegevens overdragen
  • Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij of aan uzelf
 • Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens

We kunnen niet altijd meewerken aan uw verzoek. Als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we contact met u op.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Klik dan hier als u gebruik wilt maken van uw rechten. Of stuur een brief naar:

InShared
t.a.v. AVG Desk
Postbus 408
3830 AL Leusden

Om er voor te zorgen dat wij de gegevens van de juiste persoon gebruiken moeten wij de identiteit kunnen vaststellen van degene die gebruik wil maken van zijn of haar rechten. Dit kunnen we doen met klant- of polisnummers, geboortedatum, of naam- adres- woonplaatsgegevens. Geef deze gegevens door wanneer u van uw rechten gebruik wil maken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de identiteit niet vastgesteld kan worden aan de hand van de gegevens die we hebben, kunnen we vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wanneer we vragen om een kopie van paspoort of ID kaart, wilt u dan uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw bericht.

U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op uw Verzekeringsmap.

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
t.a.v. de Privacy manager
Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van februari 2023.

Uw persoonsgegevens zijn en blijven van u

Met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u recht op inzicht in de persoonsgegevens die bedrijven van u bewaren. Want wat doen ze daar eigenlijk mee? En wat weten ze van u? Bij InShared zijn we gek op transparant. En dus kunt u bij ons heel makkelijk uw persoonlijke gegevens online opvragen, laten wissen, meenemen enzovoort. Ook als u geen klant (meer) bent.

Gebruik maken van de privacywet

We all benefit